Denny's Restaurant - Daytona Beach, FL, United States close