E. houston street - San Antonio, TX, United States close